วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สมรรถนะพยาบาลสมรรถนะสำหรับระบบราชการไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบสมรรถนะ (Competency) ให้ภาคราชการพลเรือนโดยเฉพาะสำหรับใช้ในการบริหารและประเมินผลงานตลอดจนพัฒนาศักยภาพในระยะยาว   ซึ่งในด้านแบบสมรรถนะประกอบด้วย  สมรรถนะ 2 ส่วน  คือ  (1)  สมรรถนะหลักสำหรับตำแหน่งข้าราชการ พลเรือนทุกกลุ่มงาน  และ  (2)  สมรรถนะประจำกลุ่มงานซึ่งแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มงาน

                สมรรถนะหลัก

                         สมรรถนะหลัก  คือ  คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของตำแหน่งข้าราชการพลเรือนทุกตำแหน่ง  กำหนดขึ้นเพื่อหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน  ประกอบด้วยสมรรถนะ 5 ด้าน  คือ

                         1.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์  (Achievement Motivation)

                         2.  การบริการที่ดี  (Service Mind)

                         3.  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  (Expertise)

                         4.  จริยธรรม  (Integrity)

                         5.  ความร่วมแรงร่วมใจ  (Teamwork)สมรรถนะสำหรับพยาบาลวิชาชีพ

                   สมรรถนะสำหรับพยาบาลวิชาชีพ  จากผลการศึกษาเบื้องต้นร่วมกับการระดมความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้บริหารทางการพยาบาล และพยาบาลระดับปฏิบัติการทำให้ได้สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำกลุ่มงานของพยาบาลระดับปฏิบัติการ  จำนวน   9  สมรรถนะ   สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำกลุ่มงานของผู้บริหารทางการพยาบาล  จำนวน  10  สมรรถนะ   โดยมีรายละเอียดดังนี้                   สมรรถนะของพยาบาลระดับปฏิบัติการ

                         สมรรถนะหลัก (Core  Competency)   ประกอบด้วยสมรรถนะ 5 ด้าน ซึ่งเป็นตัวเดียวกับสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือนไทย  ได้แก่

       1.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์  (Achievement Motivation)

       2.  การบริการที่ดี  (Service Mind)

       3.  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  (Expertise)

       4.  จริยธรรม  (Integrity)

       5.  ความร่วมแรงร่วมใจ  (Teamwork)

                         สมรรถนะประจำกลุ่มงาน (Functional  Competency)   ประกอบด้วยสมรรถนะ 4 ด้าน ได้แก่

                        6.  การพัฒนาศักยภาพคน (Caring and Developing Others)

                        7.  การดำเนินงานเชิงรุก (Proactiveness)

                        8.  การคิดวิเคราะห์ (Analytic  Thinking)

                        9.  การมองภาพองค์รวม (Conceptual  Thinking)                   สมรรถนะของผู้บริหารทางการพยาบาล  

                         สมรรถนะหลัก (Core  Competency)   ประกอบด้วยสมรรถนะ 5 ด้าน ซึ่งเป็นตัวเดียวกับสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือนไทย  ได้แก่

       1.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์  (Achievement Motivation)

       2.  การบริการที่ดี  (Service Mind)

       3.  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  (Expertise)

       4.  จริยธรรม  (Integrity)

       5.  ความร่วมแรงร่วมใจ  (Teamwork)

                         สมรรถนะประจำกลุ่มงาน (Functional  Competency)   ประกอบด้วยสมรรถนะ 5 ด้าน ได้แก่

                        6.  การพัฒนาศักยภาพคน (Caring and Developing Others)

                        7.  การดำเนินงานเชิงรุก (Proactiveness)

                        8.  การคิดวิเคราะห์ (Analytic  Thinking)

                        9.  การมองภาพองค์รวม (Conceptual  Thinking)

                     10.  สภาวะผู้นำ (Leadership)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น